თბილისი, ძმ. ზუბალაშვილების ქ. №36
ტელ.: 292 14 61, 218 19 95

ელ-ფოსტა:info@iverioni.com.ge

საბანკო რეკვიზიტები:

საქართველოს ბანკის ცენტრალური ფილიალი;
ა/ა: №400467916;
კოდი: 220101502
რეგისტრირებულია სასამართლოში;
რეგისტრაციის №06/4-1521