ბიზნესი და კანონმდებლობა, N2, დეკემბერი, 2019 წელი