ბიზნესი და კანონმდებლობა, N1, იანვარი-ივნისი, 2020 წელი