ბიზნესი და კანონმდებლობა ივლისი-დეკემბერი, 2020 წელი, N2