ბიზნესი და კანონმდებლობა, N1, იანვარი-მარტი, 2015 წელი