ბიზნესი და კანონმდებლობა, N6, ოქტომბერი, 2013 წელი