ბიზნესი და კანონმდებლობა, N2, თებერვალი, 2009 წელი