ბიზნესი და კანონმდებლობა, N5, ივლისი-აგვისტო, 2009 წელი