ბიზნესი და კანონმდებლობა, N4, აგვისტო-სექტემბერი, 2014 წელი