ბიზნესი და კანონმდებლობა, N2, აპრილი-ივლისი, 2015 წელი