ბიზნესი და კანონმდებლობა, N3, აგვისტო სპეციალური, 2015 წელი

3e47800c5124d392c13a67941b363b5c