ბიზნესი და კანონმდებლობა, N5, დეკემბერი, 2015 წელი