ბიზნესი და კანონმდებლობა, N2, აპრილი-მაისი, 2016 წელი