ბიზნესი და კანონმდებლობა, N4, სექტემბერ-ოქტომბერი, 2016 წელი